Súťaž

Výzva na predkladanie ponúk

 

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) alebo zákazku, na ktorú sa nevzťahuje pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní

 

 1. Verejný obstarávateľ

Proteak,s.r.o.

Proteak, s.r.o., Proč 21

082 14 Proč

IČO            36 470 791

IČ DPH      SK 2020013281

 

Kontaktná osoba: Emil Kašický

tel. č.: 0903 979 754

e-mail: proteak@proteak.sk

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: http:// http://www.proteak.sk/

 

 1. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní.

 

 1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa

Podporou podnikania ku zvýšeniu zamestnanosti v regióne

Kód výzvy:      IROP-CLLD-Q181-511-01

 

 1. Druh zákazky (tovary/služby/stavebné práce)

Zákazka na poskytnutie tovarov.

 

 1. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác:

Obec Podhorany,08 212 Areál Hosp.Dvora

 

 1. NUTS kódSK041

 

 1. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, trvanie zmluvy):

Uzatvorenie zmluvy o dodaní tovarov podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Zmluva bude uzavretá na obdobie 12 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy po zverejnení.

 

 1. Stručný opis zákazky – minimálne požiadavky na predmet obstarávania:

Predmetom zákazky je dodávka  drevo-obrábacích technológií pre inováciu technologického procesu pre výrobu nábytku a lodí.

 1. Olepovačka hrán
Názov Min parameter
Výška panelov Od 8 do 45 mm
Hrúbka hrany v kotúčoch Od 0,č do 3 mm
Min.dĺžka dielov 150 mm
Min.šírka dielov 85 mm
Rýchlosť posuv.pásu 9m/min
Pneumatické pripojenie 6 bar
Zaobľovacia jednotka Áno
Frézovacia jednotka Áno
Kapovacia jednotka Áno
Olepovacia jednotka Áno
Predfrézovacia jednotka Áno
Antiadhezívne trysky Áno
Rádiusová cidlina Áno
Plošná cidlina Áno
Kartáčovacia jednotka Áno
Ovládanie farebným dotykovým displejom 7“ Áno
Doprava, montáž a zaškolenie Áno

 

 1. Širokopásová brúska
Názov Min.parameter
Brúsna šírka 1100 mm
Brúsna výška 3-170 mm
Dĺžka brúsneho pásu 1900 mm
Dotykový displej farebný 7“ Áno
Výkon motoru 15kW
Rezná rýchlosť Od 2,4 do 19m/s
Počet agregátov 2
1. agregát – motor brúsnych pásov o výkone 11 kW
2. agregát – delená elektronická patka 24 segmentov

40 mm rozteč

Časovo ovládaný ofuk brúsnej jednotky Áno
Možnosť uloženia 100 výrobných programov Áno
Doprava, montáž a zaškolenie Áno

 

 1. Spoločný slovník obstarávania:

42642100-9 – Obrábacie stroje na drevo

 

 1. Celkový rozsah predmetu zákazky:

Maximálne 8 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy po zverejnení.

 

 1. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 66 078,00 EUR

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na základe prieskumu trhu a v súlade s ustanoveniami § 6 zákona o verejnom obstarávaní.

 

 1. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:

Na základe faktúry dodávateľa. Splatnosť faktúry do 30  dní od jej doručenia. Predmet zákazky bude spolufinancovaný z prostriedkov Európsky fond regionálneho rozvoja , Schéma minimálnej pomoci na podporu mikro a malých podnikov: DM 18/2018

 

 

 1. Podmienky účasti:

13.1. Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra:

 

Uchádzač predloží kópiu výpisu z obchodného registra, živnostenského registra, alebo registra neziskových organizácií. Originál relevantného dokumentu bude predložený úspešným uchádzačom.

 

Uchádzač predloží Čestné vyhlásenie v zmysle § 32 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.

 

Odôvodnenie požiadaviek viažucich sa k podmienke účasti osobného postavenia: Požiadavka vyplýva zo zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (§ 32 ods. 2 písm. e) zákona), uchádzač predloží doklad o oprávnení dodávať tovar , ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

 

13.2. Uchádzač predloží minimálne jednu praktickú skúsenosť s dodaním podobných tovarov ako je popísané v bode č. 8 tejto výzvy. Požadovanú úroveň dodávky sa preukazuje zoznamom dodaných tovarov za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania, s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Minimálne úroveň požadovaného zoznamu poskytnutých tovarov musí byť v súhrnnej lehote minimálne. 66 078,00  EUR bez DPH a uchádzač môže túto hodnotu preukázať jednou zmluvou alebo kombináciou viacerých zmlúv.

 

Odôvodnenie požiadaviek viažucich sa k podmienkam účasti: Požiadavka vyplýva zo zákona                           č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (§ 34 ods. 1 písm. a) zákona), verejný obstarávateľ požaduje túto podmienku účasti aby zabezpečil, že dodávateľ má skúsenosti s dodávkou tovaru, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, a teda je schopný dodať požadovaný tovar.

 

Uchádzač predloží doklady podľa tohto bodu výzvy.

 

Ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti, verejný obstarávateľ požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov. Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, ani po výzve na vysvetlenie alebo doplnenie chýbajúcich dokladov, bude z verejného obstarávania vylúčený.

 

 1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

Najnižšia celková cena uvedená v EUR vrátane DPH. Súčasťou ponukovej ceny za poskytnutie služby musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi pri plnení predmetu zmluvy. V prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie verejnému obstarávateľovi túto skutočnosť.

 

 1. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa (dátum a čas):

10.07.2019, 10:00 hod

 

 1. Miesto na predloženie ponúk:

Ponuky sa predkladajú výlučne elektronicky na emailovú adresu:  proteak@proteak.sk

 

 1. Ponuka musí obsahovať:
 • Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa bodu 13.
 • Doplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk – podľa bodu č. 18.
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov (GDPR)
 • Zoznam subdodávateľov (ak relevantné)

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení.

Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v týchto podmienkach je maximálna. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepodpísať zmluvu, ak ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade, ak výsledky kontrol vykonaných Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky neumožňujú financovanie, o čom bude úspešný uchádzač písomne informovaný.

Ak ponuku predkladá skupina uchádzačov, splnenie podmienok osobného postavenia preukazuje každý člen skupiny samostatne.

Ponuka predložená/doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 15 nebude ďalej zaradená do hodnotiaceho procesu.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. Verejný obstarávateľ následne zašle uchádzačom informáciu o odmietnutí ponuky spolu s odôvodnením.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže.

Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením súťaže, zmenou podmienok súťaže alebo akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa.

 

DÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1 Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk.

2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača.

3 Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

  18. Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk

 

                                                                                           Návrh na plnenie kritéria
Kritérium                       Návrh Sadzba DPH v zmysle              Návrh
platnej legislatívy
Najnižšia celková zmluvná  cena  v EUR vrátane DPH. Váha kritéria je  100 %.* Spolu……………….EUR   Spolu……………….EUR
bez DPH vrátane DPH
   
19. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky

Slovenský jazyk

 

20. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ

Áno

 

21. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk

1.07.2019

 
                                        

 

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com